مهاجرت از طریق تولد فرزند در عمان Birth of a child in Oman