۱۳۹۹-۰۸-۱۱
Birth of a child in Spain تولد فرزند در اسپانیا

مهاجرت به اسپانیا از طریق تولد فرزند Birth of a child in Spain

Birth of a child in Spain . برای تولد فرزند در گشوری دیگر می توان مهاجرت کرد. چرا که برخی از کشور ها با تولد فرزندان تابعیت آن کشور را اعطا می کنند. اما در اسپانیا شرایطی به خصوص برای اقامت و تابعیت از طریق تولد فرزند وجود دارد. در این مقاله درمورد تولد فرزند در اسپانیا و اخذ تابعیت بحث خواهیم کرد.