۱۳۹۹-۰۷-۲۷
Labor migration to the UK

مهاجرت کاری به انگلستان

Labor migration to the UK برای کار در انگلستان می توان ویزای کاری تهیه نمود. با اخذ ویزای کاری می توان در انگلستان اقامت داشت. در این مقاله شرایط کار در انگلستان و اخذ ویزای کاری توضیح داده شده است.