۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Obtaining a visa and immigrating to the UK اقامت

اخذ ویزا و مهاجرت به انگلستان

برای مهاجرت بهانگلستان روش های مختلفی وجود دارد. روش هایی مثل مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، مهاجرت سرمایه گذاری و ... . هریک از روش ها شرایط مخصوص به خود را دارند. در این مقاله درمورد مهاجرت به انگلستان و اخذ ویزای آن توضیح داده شده است. Obtaining a visa and immigrating to the UK
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Conditions for obtaining a UK visa

شرایط اخذ ویزای انگلستان

برای مهاجرت به انگلستان لازم است تا ویزای این کشور اخذ شود. از آن جایی که روش های مختلفی برای مهاجرت به انگلستان وجود دارد، باید ویزای متناسب با شرایط خود تهیه نمود. شرایط اخذ ویزا در این مقاله توضیح داده شده است. Conditions for obtaining a UK visa
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
UK visa documents

مدارک لازم برای اخذ ویزای انگلستان

UK visa documents برای مهاجرت به انگلستان باید ویزای مربوطه را اخذ نمود. برای اخذ ویزا لازم است تا مدارک لازم را تهییه نمود. در این مقاله درمورد مدارک لازم برای اخذ ویزای انگلستان توضیح داده شده است.
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Immigrating to the UK through marriage

مهاجرت به انگلستان از طریق ازدواج

Immigrating to the UK through marriage یکی از روش های مهاجرت به انگلستان ازدواج می باشد. ازدواج باید با یکی از افرادی که تابعیت انگلستان دارد صورت بگیرد. البته شرایط خاصی برای این نوع مهاجرت در نظر گرفته شده است. در این مقاله درمورد مهاجرت از طریق ازدواج به انگلستان بحث خواهیم کرد.
۱۳۹۹-۰۷-۲۷
Immigrating to the UK through investment

مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری

Immigrating to the UK through investment یکی از شرایط پذیرش مهاجر توسط دولت انگلستان، سرمایه گذاری در این کشور است. سرمایه گذاری در انگلستان دارای شرایط خاصی می باشد تا بتوان از طریق آن اقدام به اخذ اقامت نمود. در این مقاله توضیحات لازم درمورد سرمایه گذاری در انگلستان داده شده است.
۱۳۹۹-۰۷-۲۷
Labor migration to the UK

مهاجرت کاری به انگلستان

Labor migration to the UK برای کار در انگلستان می توان ویزای کاری تهیه نمود. با اخذ ویزای کاری می توان در انگلستان اقامت داشت. در این مقاله شرایط کار در انگلستان و اخذ ویزای کاری توضیح داده شده است.