۱۳۹۹-۰۵-۲۱
اخذ وقت سفارت استرالیا

اخذ وقت سفارت استرالیا

قطعا برای انجام امور اداری اخذ ویزا و مهاجرت بین یک یا چند بار باید به سفارت استرالیا مراجعه نمایید . لذا گرفت و اخذ وقت سفارت کاری الزامی است.