۱۳۹۹-۰۷-۲۷
Immigrating to the UK through investment

مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری

Immigrating to the UK through investment یکی از شرایط پذیرش مهاجر توسط دولت انگلستان، سرمایه گذاری در این کشور است. سرمایه گذاری در انگلستان دارای شرایط خاصی می باشد تا بتوان از طریق آن اقدام به اخذ اقامت نمود. در این مقاله توضیحات لازم درمورد سرمایه گذاری در انگلستان داده شده است.